6/18/18

Τοποθέτηση ἐν ὄψει ἀρχαιρεσιῶν γιά Ε.Υ.Α.Ε.

Oἱ ἐκλογές γιά Ε.Υ.Α.Ε. πλησιάζουν ὑπό ἀπαράδεκτες συνθῆκες καί μέ ἀπαράδεκτη, παράτυπη καθυστέρηση, τίς χειρότερες προὐποθέσεις ὡς σήμερα. Νά φανταστεῖ κανείς ὅτι ἀκόμη καί μέ τήν σοῦπερ-καθυστέρηση μέ τήν ὁποία ἐξελίσσονται τά πράγματα ὑπάρχουν συνάδελφοι πού κατηγοροῦν ὅσους κουτσά-στραβά ἀσχοληθήκαμε μέ τό προχώρημα τῶν ἀρχαιρεσιῶν (πού ἔτσι κι ἀλλιῶς ἐπιβάλλει ὀ νόμος 3850/2010), ὅτι "ἀποφασίσαμεν καί διετάξαμεν" ἐσπευσμένα καί ἐτσιθελικά νά προχωρήσει ἡ διαδικασία!

Ἀπό τή μία μεριά, ἡ τρέχουσα διοίκηση, μέ σχεδόν ἀπαράλλαχτη ἀχρειότητα ὅπως καί τό ἀπελθόν καθεστώς Παπαθανάση, παρέμεινε πιστή στήν ἀνομολόγητη(?) μνημονιακή ντιρεκτίβα γιά σκαιά καταπάτηση κάθε θεσμοῦ ἐργατικῆς παρεμβάσεως στόν ἐργασιακό χῶρο, συνδικάτων, Ε.Υ.Α.Ε, κάθε συλλογικότητας. Μέ Λουδοβίκεια ὑπεροψία ἑπιλέγουν νά τά ἀντιμετωπίζουν ὅλα αὐτά ὡς ἐνοχλητικές παρονυχίδες καί ὄχι ὡς συνομιλητές, ἤ "κοινωνικούς ἐταίρους", ὅπως μᾶς παραμύθιαζαν ἐπί δεκαετίες τά ψευδεπίγραφα "κοινωνικά συμβόλαια" τῆς ἀστικῆς ψευδοδημοκρατίας. Κάθε προσωπεῖο ἔχει πέσει. Ἡ ἀδιαφάνεια καί ἡ "ὀμερτά" παραμένουν στό μάξιμουμ. Ἡ κοινοποίηση συμβάντων καί λοιπῶν στοιχείων στήν Ε.Υ.Α.Ε. ἔχει παύσει ἀπό ἐτῶν, καίτοι θά ἔπρεπε νά συνεχίζεται ἀνελλιπῶς ἀκόμη καί ὅταν οἱ ἀρχαιρεσίες εἶναι σέ ἐκκρεμότητα, ἔτσι ὤστε οἱ ἐκλεγόμενοι νά παραλαμβάνουν ἕνα πλῆρες καί ἄνευ κενῶν ἀρχεῖο.Φωτογραφία του Nick Sbarounis.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά οἱ κρατικοί "έλεγκτικοί θεσμοί" παραμένουν διάτρητοι, μέ ἐλάχιστα ἀξιοπρεπή στελέχη, τά ὁποῖα πάντως ἐπέτρεψαν νά ἀναδειχθοῦν κάποιες στρεβλώσεις στήν ἐργασιακή ἀσφάλεια καί στούς ὑποτιθέμενους θεματοφύλακές της χάρη σέ δικούς μας ἐπιδέξιους χειρισμούς καί προσφυγές. Ὁ σημαντικότερος παράγων γιά τά ὄποια ῥήγματα καί τσαλακώματα στήν ἐργοδοτική ἀθλιότητα εἶναι οἱ συνάδελφοι πρώτης γραμμῆς, πού μέ σημαντικό προσωπικό καί οἰκονομικό κόστος συνεργάζοναι μαζί μας στή δικαστική κυρίως ἀντιμετώπιση τῶν παραβιάσεων ἐργασιακῆς ἀσφάλειας.
Τέλος ὡς πρός τό ὲσωτερικό μας μέτωπο, ἡ ἐπικρατήσασα μεθόδευση γιά ἐνιαία (ἤτοι ἀριθμητικά συρρικνωμένη) Ε.Υ.Α.Ε. άποδίδεται σέ ἄστοχες ζυμώσεις καί ἄτυπο, έπίμονο, ἐξωθεσμικό πρεσσάρισμα έκ μέρους συνδικαλιστικῶν κυρίως παραγόντων, τό ὁποῖο διά τῆς παρούσης δημοσιοποιῶ γιά πρώτη φορά. Εἶχα ἀναρτήσει άπό τήν πρώτη στιγμή πού τέθηκε τό ζήτημα πρό ἐτῶν τά βασικά ἀντεπιχειρήματα πρός τοῦτο. Ἐπίσης εἶχα δημοσιεύσει ἐγκαίρως ποιός θά ἦταν ὁ θεσμικά ὀρθός τρόπος γιά νά τεθεῖ τό θέμα ὐπό τήν κρίση τῆς βάσεως. Σημειωτέον ὅτι στίς 2 προηγούμενες ἐκλογές Ε.Υ.Α.Ε. εἶχε κρατηθεῖ "μέ νύχια καί μέ δόντια" ἡ ξεχωριστή Ε.Υ.Α.Ε-Μετρό.
Ἔτσι, μέ οὐσιαστικά πραξικοπηματικό τρόπο συρόμεθα πρός μία Ε.Υ.Α.Ε. συρρικνωμένη κατά τό μισό κατ΄ἀναλογία πρός τό ἐκπροσωπούμενο ἀνθρώπινο δυναμικό. Εἶναι μαθηματικῶς βέβαιο πώς ἡ πρωτογενής ἐξυπηρέτηση αἰτημάτων ἁρμοδιότητός της θά εἶναι τελείως ὑποτυπώδης. Γι΄αὐτό τό λόγο πρέπει νά εἶναι καί ἡ πρώτη καί τελευταία φορά πού ἀφήνεται νά συμβεῖ κάτι τέτοιο, καί θά πρέπει τό ἀργότερο μέ τή λήξη τῆς διετίας νά μεθοδευθεῖ ὁ ἐπαναδιαχωρισμός.
Παρά ταῦτα ὅμως, δέν πρέπει νά μποῦμε στόν πειρασμό γιά ὁποιαδήποτε ἔνσταση. Πρῶτο καί κύριο, ἡ συνεχιζόμενη ἐκκρεμότης εἶναι πολύ χειρότερη ἀπό τήν ὅποια λειψή σύνθεση μιᾶς Ε.Υ.Α.Ε. Δεύτερο, ἀκόμη καί σέ μία τόσο δυσμενή κατάσταση μποροῦν νά ἐντοπισθοῦν προτερήματα καί εὐκαιρίες. Στή συγκεκριμένη περίπτωση αὐτά συνίστανται στή μεταλαμπάδευση τῆς σχετικῆς τεχνογνωσίας, ὀργανωτικότητος καί κουλτούρας ἀσφάλειας σέ ὅλα τά δίκτυα σταθερᾶς τροχιᾶς, ἀκόμη καί ἐκτός ἐταιρείας. Ἰδιαίτερα σημαντική θά εἶναι ἡ δουλειά στό Τράμ, ὅπου οὐδέποτε λειτούργησε Ε.Υ.Α.Ε. Στή δε Γραμμή 1 θά χρειασθεῖ ξαναμάζεμα τοῦ ὑλικοῦ τῆς ἀπενεργοποιημένης Ε.Υ.Α.Ε. καί προετοιμασία σέ ὅλα τά ἐπίπεδα γιά μία ὑγιοῦς κουλτούρας τοπική ἐπιτροπή στό πέρας τῆς διετίας. Ἀκρογωνιαῖο πρότζεκτ γιά ὅλα αὐτά θά εἶναι τό στήσιμο ὑποδειγματικῶν γραφείων στά Κεντρικά Συγκροτήματα τῶν γραμμῶν 1, 3 καί Τράμ, μέ ἐξ ἀρχῆς φούλλ-τάιμ στελέχωση ἀπό τούς ἐκλεχθησόμενους/-ες συναδέλφους.
Δράσεις καί ad-hoc συντονιστικές δομές Ὑγιεινῆς & Άσφάλειας σέ δευτεροβάθμιο ἐπίπεδο ἀκούονται σάν μία καλή ἰδέα, ἀλλά ὑπερβολικά φιλόδοξη γιά τήν πενιχρή ἀριθμητική δύναμη τῆς ἐνιαίας Ε.Υ.Α.Ε. Οἱ προεργασίες ὅμως πού περιγράφουμε ἐδῶ θά προλειάνουν τό ἔδαφος γιά μία ἀνάπτυξή τους τή μεθεπόμενη διετία. Κοντολογῆς, θά παρεμβληθεῖ τώρα θέλοντας καί μή μία θητεία σχετικῆς ἐσωστρέφειας καί ὀργανωτικῆς προπαρασκευῆς.
Τό ἕτερο σημαντικό στοιχεῖο θά εἶναι ἡ ἐντατική πίεση πρός τήν ἐργοδοσία καί τήν πολιτεία γιά ἕνα κοινό information hub μεταξύ διωρισμένων καί αἱρετῶν ὀργάνων Ὑγιεινῆς & Άσφάλειας, πού πρακτικά θά σημαίνει κοινή γραμματειακή ὑποστήριξη (έννοεῖται ἀπό πλευρᾶς ἐταιρείας) τῶν ἰατρῶν & τεχνικῶν Άσφάλειας καί τῆς/τῶν Ε.Υ.Α.Ε. Εἶναι ἀπαραίτητο βῆμα γιά τήν οὐσιαστική συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων στό σχεδιασμό Υ & Α καί τό σπάσιμο τοῦ ἀπαράδεκτου, τριτοκοσμικοῦ φαινόμενου τῆς "ὀμερτά".
Τό ὅτι ὅλοι οἱ ἐκλεχθησόμενοι θά πρέπει νά ἀσχοληθοῦν άποκλειστικά μέ τήν Ε.Υ.Α.Ε. καί νά ξεχάσουν σχεδόν κάθε ἄλλη ὑπηρεσιακή τους ἀπασχόληση/βάρδια εἶναι αὐτονόητο καί περιττό πού τό ξαναλέμε ἐδῶ.
Διπλ.-Μηχ. Νικόλαος Σμπαρούνης Τμῆμα Μελετῶν, Ἀμαξοστάσιο Σεπολίων