ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ


Συνάδελφοι & συναγωνιστές.
Ἡ μισθοδοσία μου τοῦ τρέχοντος μηνός ἀποτυπούμενη στά χαρτάκια τοῦ ΑΤΜ, προκύπτει κατά 1/6 μειωμένη ὡς πρός τίς καθαρές ἀποδοχές, καί φαντάζομαι τό ἴδιο περίπου προκύπτει καί στούς ὑπολοίπους συναδέλφους. Δέν ἔχω μέχρι στιγμῆς κάποια ἐπίσημη αἰτιολόγηση ἀπό τήν ἐργοδοσία γιά τή μείωση αὐτή, κάποια ἐπιστολή τῆς διοικήσεως ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο πού νά τεκμηριώνει εἴτε τήν ἀποτυχία μου ὡς ἐργαζομένου νά ἀνταποκριθῶ σέ τεθέντες στόχους, εἴτε τήν ἀποτυχία τῆς διοικήσεως νά μέ ἀμείψει προσηκόντως. Ἐπί πλέον δέν ἔχω ἐνημέρωση κατά πόσον ἕχουν γίνει ἅλλες κινήσεις ἑκλογικεύσεως καί ἄρσεως τῶν κακῶς κειμένων στόν τομέα τῆς μισθοδοσίας.
Ἔχω νά ἀξιολογηθῶ στήν ἐταιρεία ἀπό 12ετίας. Μάλιστα for the record ἡ τελευταία γνωστή ἀξιολὸγηση προσωπικοῦ ἦταν μαγειρεμένη κατ'ἐπίσημες ἐντολές τῆς διοικήσεως (Bechtel κ.ἄ) ὥστε νά παράγει κάποια συγκεκριμενα μισθολογικά ἀποτελέσματα, πρᾶγμα πού πιθανῶς “ἔκαψε” τό θεσμό τῶν ἀξιολογήσεων ἔκτοτε.
Ὡς συνειδητοποιημένος συγκοινωνιοτεχνικός ἀνέλαβα ἐν τῷ κύκλῳ τῶν ἐπαγγελματικῶν δυνατοτήτων μου ὁποιαδήποτε ἑργασία μοῦ ἀνατέθηκε καλοπίστως καί τήν ἐκτέλεσα μέ τόν ἐνθουσιασμό πού προσιδιάζει σέ ἕναν ἐκ γενετῆς σιδηροδρομόφιλο καί σιδηροδρομικό. Ἐπί πλέον ἀνέπτυξα ἐκτενῶς πρωτοβουλία σέ ὅλους τούς τομεῖς πού διέκρινα ὅτι ἀπαιτεῖτο παρέμβαση. Προσπαθοῦσα πάντοτε νά διατηροῦμαι τεχνογνωσιακά ἐνήμερος γιά νά ἕχω στή διάθεση τοῦ συγκοινωνιακοῦ ἐπιχειρησιακοῦ σχεδιασμοῦ τίς βέλτιστες δυνατές πρακτικές.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, θά πρέπει οἱ ἀπαλλοτριωτές τῆς ἐργατικῆς δυνάμεως καί τοῦ προϊόντος τῆς ἐργασίας μας νά κατανοήσουν ὅτι καί αὐτοί “ὅ,τι πληρώσουν θά λάβουν”, ὅπως ἀπαιτοῦν ἀπό μᾶς ἀλαζονικά μέ τήν ἰδιότητά μας ὡς καταναλωτῶν. Πρὲπει ὡς ἐκ τούτου νά μεριμνήσομε γιά τήν ἀναλογική μείωση κατά τό ποσοστό ἀπομειώσεως τῶν ἀποδοχῶν μας (1/6 ἤ ὁσοδήποτε εἶναι) τοῦ παραγομένου ἔργου, δηλαδή τῶν συρμοχιλιομέτρων, τῆς διαθεσιμότητος ἐξοπλισμοῦ καί ὑποδομῶν καί τῶν ἅλλων παραγωγικῶν δεικτῶν πού προσδιορίζουν τίς ἑργασιακές μας ἐπιδόσεις .