12/22/14

Πῦρ ὁμαδόν κατά τῶν καταρρεόντων τυράννων!

καί μία συναφής συμπληρωματική εισήγηση γιά τό θέμα